Uitbreiding uren voorschoolse educatie

Peuters Koolhoven
Voorschoolse educatie

Kinderen ontwikkelen zich continu, ieder op z’n eigen manier en tempo. Om ervoor te zorgen dat alle kinderen met een stevige basis naar de basisschool gaan is er Voor- en Vroegschoolse educatie (VVE).

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Er bestaan verschillende VVE programma’s, maar ze hebben allemaal 1 doel: het stimuleren van de ontwikkeling en het voorkomen van taal- en onderwijsachterstanden bij jonge kinderen. De kinderopvang speelt hierbij een belangrijke rol. Peuters in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar volgen via de peuteropvang (of het kinderdagverblijf) Voorschoolse Educatie (VE). Nadat ze 4 jaar worden en naar de basisschool gaan loopt dit over in Vroegschoolse educatie.

Subsidie gemeente Tilburg

Gemeenten in Nederland hebben de wettelijke verantwoordelijkheid om een goed voorschools aanbod te bieden en werken hiervoor samen met kinderopvangorganisaties. Deze organisaties krijgen hiervoor subsidie van de gemeente. Alle locaties in Tilburg die samenwerken met Servicebureau Kinderopvang bieden een VVE programma.

Voor wie is voorschoolse educatie?

Voorschoolse educatie is voor alle peuters, maar is er met name op gericht om kinderen met een indicatie van het consultatiebureau te ondersteunen in hun ontwikkeling. Er is aandacht voor: taal, denken, lichamelijke ontwikkeling en sociaal-emotionele ontwikkeling.

Urenuitbreiding naar 960 uur

Kinderdagverblijven en peuteropvanglocaties moeten aan verschillende eisen voldoen om de gemeentelijke subsidie te ontvangen. Deze eisen zijn wettelijk vastgelegd en er is recent een wijziging geweest van het Besluit Kwaliteitseisen VVE. Met ingang van 1 augustus 2020 moeten gemeenten namelijk voldoen aan een verruiming van het aanbod van 600 naar 960 uur, wat neerkomt op 16 uur per week gedurende 40 weken. Bovendien zijn er verschillende uitgangspunten waar de kinderopvang zich aan moet houden:

  • Uren tellen mee als VE voor kinderen van 2,5 tot 4 jaar
  • Maximaal 6 uur VE per dag
  • Gedurende tenminste 40 schoolweken
  • En voor de berekening van VE uren mag niet worden afgeweken van de Beroepskracht-Kind-Ratio (BKR)

Invoering per 1 januari 2021

Vanwege de coronacrisis heeft de gemeente Tilburg besloten het invoermoment te verplaatsen naar 1 januari 2021. Iedere locatie met peuteropvang biedt VVE op zijn eigen manier aan. Soms geïntegreerd in het kinderdagverblijf, soms als losse peuteropvang. Sommige locaties hebben veel kinderen met een indicatie van het consultatiebureau, anderen slechte enkele. Als gevolg hiervan zal ook iedere locatie op zijn eigen manier invulling geven aan de nieuwe regels. Uitgangspunt is altijd: kwalitatief goede opvang bieden, waarbij de ontwikkeling van het kind voorop staat!

Wat verandert er op mijn locatie?

Ouders worden door de eigen locatie geïnformeerd over eventuele wijzigingen. Als er vragen of onduidelijkheden zijn kunnen ouders zich direct richten tot de directeuren van de desbetreffende locatie.