Functieprofiel Pedagogisch Specialist

BOOST

Boost

                                                    

Pedagogisch didactisch specialist

Buitenschool BOOST!

 

ALGEMENE KENMERKEN

De pedagogisch specialist is verantwoordelijk voor het geven van specialistische begeleiding aan kinderen om de cognitieve, motorische en of sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen te stimuleren en om hun talenten zo optimaal mogelijk te laten ontwikkelen. Daarnaast is de pedagogisch specialist verantwoordelijk voor de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen (leeftijd van 4 tot 12 jaar) binnen de buitenschoolse opvang (BSO).

 

DOEL VAN DE FUNCTIE

Het bieden van specialistische begeleiding en verrijking in een leeromgeving waar kinderen zelfstandig en/of samen met de pedagogisch specialist kunnen werken tijdens de BSO. De pedagogisch specialist coacht, begeleidt, stimuleert en brengt kennis over op de kinderen op gebieden met betrekking tot de cognitieve, motorische en of sociaal emotionele ontwikkeling. Daarnaast verzorgt de pedagogisch specialist samen met andere pedagogische professionals de dagelijkse opvang, ontwikkeling en verzorging van een groep kinderen binnen de BSO.

 

ORGANISATORISCHE POSITIE

De pedagogisch specialist ressorteert hiërarchisch onder de directeur van Buitenschool BOOST waarbinnen de functie is gepositioneerd. Van daaruit wordt de pedagogisch specialist te werk gesteld bij een of meerdere BSO-locaties van Stichting Kinderopvanggroep.

 

RESULTAATGEBIEDEN

Coachen en begeleiden van en kennis overdragen aan kinderen

• Coacht en begeleidt kinderen vanuit zijn/haar expertise, signaleert knelpunten in het leerproces en leert de kinderen hoe hiermee om te gaan. Brengt kennis over op de kinderen waar nodig.

• Organiseert bijbehorende activiteiten. Deze begeleiding, coaching en activiteiten zijn (afhankelijk van de expertise van de pedagogisch specialist) op het gebied van remedial teaching, huiswerkbegeleiding, speltherapie assertiviteitstraining, lees- en spellingstherapie, rekenactiviteiten, typevaardigheidstraining etc.

Resultaat:

Kinderen krijgen tijdens de buitenschoolse tijd extra ondersteuning op het gebied van cognitieve, motorische en of sociaal emotionele ontwikkeling waarmee de groei op deze gebieden bevordert wordt.

Kinderen begeleiden in algemene zin

• Begeleidt kinderen, zowel in groepsverband als in individueel opzicht.

• Schept een situatie binnen de groep waarin kinderen zich veilig voelen en stimuleert kinderen, door middel van uitvoering van het pedagogisch beleidsplan, zich verder te ontwikkelen.

• Begeleidt kinderen bij de dagelijkse voorkomende bezigheden en activiteiten.

• Organiseert activiteiten gericht op het stimuleren van de cognitieve, motorische en of sociaal emotionele ontwikkeling, eventueel buiten de BSO. De focus ligt hierbij op ontwikkelingsondersteuning, spelend leren en leren leren.

Resultaat:

Kinderen begeleid zodanig dat zij volgens het pedagogisch beleid zich ontwikkelen, opgevoed en gestimuleerd worden.

 

Kinderen verzorgen

• Draagt zorg voor de dagelijkse verzorging van kinderen.

Resultaat:

Kinderen verzorgd, zodanig dat zij schoon zijn en gevoed worden volgens geldende hygiëne-eisen en afspraken met de ouders.

 

Informatie uitwisselen over kinderen en werkzaamheden

• Houdt de ontwikkeling van kinderen bij en rapporteert of informeert hierover (periodiek) de directeur van de BSO;

• Informeert bij kennismaking de ouders/ verzorgers over de gang van zaken binnen de groep;

• Draagt zorg voor een goed (periodiek) contact met ouders/ verzorgers en informeert naar specifieke aandachtspunten (dagritme, voeding, ontwikkeling e.d.) en bijzonderheden van de op te vangen kinderen, ook bijvoorbeeld in de vorm van ouderavonden;

• Onderhoudt in het geval van schoolgaande kinderen indien nodig contact met de betreffende scholen (leerkrachten);

• Stemt met collega’s af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht;

• Neemt gebruikelijk deel aan werkoverleg.

Resultaat:

Informatie uitgewisseld, zodanig dat zowel de ouders/ verzorgers, de leidinggevende als de pedagogisch medewerkers beschikken over de voor de verzorging en begeleiding relevante informatie, zodat het betreffende kind/ de betreffende kinderen zo optimaal mogelijk opgevangen (en ontwikkeld) kan/ kunnen worden.

 

Ruimten en materiaal beschikbaar houden

• Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden in de groep en draagt mede zorg voor het beheer, de aanschaf en de hygiëne en goede staat van de inventaris. Onder licht huishoudelijke werkzaamheden worden die huishoudelijke werkzaamheden verstaan die voortvloeien uit of samenhangen met het werken met kinderen.

Resultaat:

Een schone ruimte en een goed verzorgde inventaris, zodat kinderen in een schone en veilige omgeving opgevangen kunnen worden.

 

PROFIEL VAN DE FUNCTIE

  • In het bezit van een opleiding op HBO niveau. Bij voorkeur in het bezit van een specialistische opleiding (zie bijlage x). De opleidingen moeten kwalificeren voor het intallig werken in de BSO met een groep kinderen.
  • Aantoonbare pedagogische kennis en ervaring
  • Kennis van en inzicht in groepsdynamische processen
  • Kennis van (interventie) methodieken, principes en instrumenten van coaching en kennisoverdracht bij kinderen
  • Kennis van ontwikkelingsfases en ontwikkelingsgebieden van jonge kinderen
  • Sociale vaardigheden voor het motiveren, stimuleren, instrueren en coachen van kinderen.
  • Sensitief vermogen voor het proactief signaleren van en inspelen op knelpunten in de ontwikkeling van een kind.
  • Mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders/verzorgers.

 

CAO KINDEROPVANG

Schaal 9